På denna sida finner du de viktigaste råden gällande skötseln av bokhyllan. Genom att följa dessa råd har du glädje av din bokhylla under en lång tid framöver.

Transport

Hyllan är packad så att den håller vid normal transport. Kontrollera att förpackningen är hel.
 Om förpackningen har skadats under transporten, kontrollera varorna omgående och rapportera till bolaget som har transporterat godset och till fabriken.


Montering

KONTROLLERA att alla tillbehör, som räknas upp på förpackningslistan, och en skild monteringsanvisnig finns med i förpackningen.
 Följ anvisningarna.
Genom att följa anvisningarna kan du vara säker på att inga farliga situationer uppstår under monteringsskedet och att hyllan kommer att hålla i den användningen som den är avsedd för. 
Det är bra att regelbundet kontrollera, att de fästen som använts vid monteringen av hyllan är stadigt på plats.

Användningsförhållanden

Hyllan är avsedd för förvaring av saker i torra utrymmen. Ständig fukt eller kalla förvaringsutrymmen kan skada ytorna.
 De belysningsanordningar som eventuellt ingår i hyllan är godkända för användning i torra utrymmen. 
Lämna inte hyllan i starkt solsken, för då kan den blekna. 
Vi rekommenderar inte heller, att hyllan placeras tätt intill ett värmeelement eller annan uppvärmningsanordning.
 Det är skäl att placera hyllan i rummet så att den inte är i vägen där man skall röra sig och så att t.ex. dörrar som öppnas inte stöter till hyllans hörn. 
Om du placerar blommor i hyllan se då till att inget läckage kan uppstå då fanerytan kan skadas.


Användning av hyllan


Hyllornas bärförmåga är dimensionerad för rimlig användning. 
Glashyllorna är inte avsedda för förvaring av tunga saker. 
Också när det gäller placeringen av saker i hyllan borde man använda sk. bondförstånd,så att det inte uppstår farliga situationer, t.ex. om saker kan falla ur hyllan. Det hör inte till normal använding att klättra i hyllan. 
Man kan falla, eller också kan hyllan välta. Hyllans yta tycker inte om stötar eller vassa föremål.


Rengöring

Målade och lackade ytor samt laminatytor kan rengöras med alla vanliga vattenlösliga tvättmedel. Efter rengöringen torkar man av ytorna med en trasa fuktad i rent vatten och torkar torrt.
Ämnen som färgar av. sig. t. ex. kaffe rödvin eller rött stearin får inte lämnas att stå på ytan, för de kan lämna fläckar efter sig.
Om du tar bort svåra fläckar, t.ex. trycksvärta samt te- eller fettfläckar, med lösningsmedel, skall rengöringsmedlets bruksanvisning följas. Undvik  rengöringsmedel med slipverkan. Glasytor rengörs med en neutral (se tvättmedlets pH) tvättmedelslösning och en mjuk borste eller svamp.
Fläckar kan tas bort och glasytor blänkas med speciella tvättmedel enligt medlens bruksanvisning.


Medel som skadar ytorna

Målade och lackade ytor samt laminatytor skadas av alkaliska och sura rengöringsmedel, repande skurmedel och svampar, långvarig kontakt med vatten, hett vatten eller heta föremål.
Glas skadas av slag och stötar, repande svampar och rengöringsmedel och starkt alkaliska lösningar av rengöringsmedel. Vissa tv-apparater och mediamaskiners ben har en yta av silikon. Silikonet lämnar, speciellt på vita, ytor mörka fläcker. I Sådana fall bör apparatens ben skyddas med t.ex möbeltassar.

Flyttningar

Om det blir nödvändigt att flytta en hylla, som redan är monterad, skall alla saker först tas bort ur hyllan. Lösgör elementen från varandra och flytta en del åt gången. 
Var uppmärksam vid flyttning av delar med glasdörrar så att dessa inte slås upp och skadas.